Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиБухгалтеру

Використання програмного забезпечення у фінансовому плануванні

Використання програмного забезпечення у фінансовому плануванні

Ефективність функціонування фірми визначається багатьма обставинами: що, скільки і якої якості виробляти і реалізовувати. Але при цьому треба брати до уваги динаміку попиту і пропозиції; вибір оптимальної технології і організації виробництва; своєчасне і раціональне ресурсне забезпечення; обсяги основного та оборотного капіталів; форми і методи реалізації продукції.

Кожне підприємство повинно вірно вибрати шлях, найбільш вдалий для роботи. Для цього використовуються різні методи планування виробництва і діяльності підприємства. Досвід багатьох зарубіжних країн показує, що в умовах ринку з його жорсткою конкуренцією, планування є найважливішою, якщо не головною умовою їх існування, економічного росту і процвітання. За відсутності якісного фінансового планування підприємство може бути навіть виштовхнуте з ринку.

В умовах ризиків і жорсткої конкуренції, які зараз панують на ринку, єдиною формою завчасного врахування можливостей підприємства є планування з його характерними рисами.

По-перше, планування повинно відповідати на питання: що, коли і як може бути?

По-друге, реалізацію вибраної альтернативи необхідно здійснювати на основі рішень, прийнятих в умовах реального часу.

По-третє, планування – це неперервний процес прийняття рішень, у ході якого встановлюються і конкретизуються в часі цілі і задачі розвитку підприємства у зв’язку зі змінами, які відбуваються в ньому, і визначаються ресурси для їх виконання.

По-четверте, планування слід здійснювати за принципом, згідно з яким функціонування підприємства повинно бути рентабельним і забезпечувати грошові накопичення і прибуток в обсягах, які задовольняють зацікавлених у роботі підприємства груп людей.

По-п’яте, питання, пов’язані з кадровою політикою, визначенням асортименту продукції і ринку збуту потребують їх розгляду на довгостроковий період. В той же час питання, пов’язані з поточним забезпеченням підприємства матеріалами, плату за енергію, воду необхідно розглядати на короткостроковий період.

Учбовий центр "Стимул" пропонує:

На практиці використовують стратегічне, довгострокове, короткострокове і поточне планування. Кожне із них має свої форми і методи розрахунків показників. Для більш точного розрахунку бажано використовувати фінансове планування із застосуванням програмного забезпечення. Для підприємств стає надзвичайно легко розвивати моделі планування внаслідок останніх значних вдосконалень комп’ютерів, їх апаратного і програмного забезпечення. Хоча фінансове прогнозування може проводитись з калькулятором, фактично всі прогнози повинні здійснюватись при використанні комп’ютерних програм планування. Більшість комп’ютерних моделей фінансового прогнозування базуються на програмах Lotus1-2-3 таExcel. Ці програми найбільш розповсюджені, хоча є фірми, які застосовують складніші і досконаліші системи моделювання.

Програмні системи Lotus 1-2-3 та Excel мають дві основні переваги. По-перше, вони дозволяють значно швидше побудувати модель, коли прогнозований період перевищує два або три роки. По-друге, що найважливіше, модель може практично миттєво перерахувати проектовані фінансові звіти та співвідношення, якщо змінилась одна з вихідних величин, таким чином, дозволяючи врахувати впливи змін у вхідних величинах, таких як продаж.

Зокрема програми Lotus 1-2-3 здатна обчислити лінійну регресію для визначення зв’язку між обсягами продажів та показниками дебіторських рахунків і товарно-матеріальними запасами. Модель розраховує прогнозовані фінансові показники для п’яти років, включаючи вплив фінансування “зворотного живлення” та ключові фінансові співвідношення. Таким чином, за допомогою цієї моделі досить легко аналізувати впливи альтернативних допущень на прогнози.

Отже, використання програмного забезпечення при плануванні фінансової діяльності є важливим внеском у роботу підприємства з декількох причин.

По-перше, якщо проектовані операційні результати незадовільні, керівництво може “повернутися до креслярської дошки”, переформулювати свої плани та розробити більш досяжні цілі на поточний рік. По-друге, можлива ситуація, при якій фірма не зможе отримати необхідні фонди для прогнозованого продажу. Тому доцільно передбачити наперед і, якщо існує висока ймовірність виникнення такої ситуації, доцільно було б знизити проектовані рівні виробничої діяльності. По-третє, навіть якщо необхідні фонди можливо отримати, було б краще спланувати це придбання наперед.

Для прогнозу рівнів активів та потреб у додатковому фінансуванні необхідно застосувати економіко-математичні прийоми. Один з таких методів – лінійна регресія.

Якщо зв’язок між окремим типом активу та продажем – лінійні, тоді ми зможемо застосувати метод простої лінійної регресії для оцінки потреб у цьому типі активу на будь-яке дане зростання продажу.

Застосування методів лінійної регресії дозволяє оперативно проводити багатоваріантні прогнозні розрахунки забезпечення суб'єктів підприємництва фінансовими ресурсами.


Нас находят: забезпечення вашої родини водою, фінансове планування довгострокове, програмне забезпечення планування збуту, програмне забезпечення планування діяльності підприємства, програмне забезпечення для підприємства, програмне забезпечення бухгалтерської та фінансової роботи на підприємстві, модель фінансового програмування, метод пробки у фінансовому плануванні, забезпечення родини водою, економіко-фінансове програмне забезпечення


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook