Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруРегламентированные отчеты

Бухгалтеру /
Регламентированные отчеты

Оглавление

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия

Общие положения

Состав Декларации

Сроки представления Декларации и уплаты налога

Порядок представления Декларации

Порядок составления Декларации

Декларация

Приложение ІД

Приложение СБ

Приложение ЦП

Приложение ІВ

Приложение АМ

Приложение ВО

Приложение ТП

Приложение ПЗ

Приложение ПН

Приложение АВ

Пример составления Декларации за 2012 год

Документы

 

Общие положения

Налоговая декларация, расчет – это документ, который представляется налогоплательщиком контролирующему органу в сроки, установленные законом, на основании которого осуществляется начисление и/или уплата налогового обязательства , или документ, свидетельствующий о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, сумм удержанного и/или уплаченного налога (п.46.1 ст.46 НКУ).

В соответствии с п.46.5 ст.46 НКУ формы налоговых деклараций устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики.

Руководствуясь этой нормой, Минфин Украины Приказом № 1213 утвердил форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Декларация).

Большинство плательщиков налога на прибыль составляют и представляют в орган ГНС именно эту форму. Плательщики налога на прибыль по ставке 0% составляют упрощенную декларацию по налогу на прибыль предприятий, форма которой утверждена Постановлением № 98 (подробнее см. «Плательщики налога по ставке 0%»)1.

Состав Декларации

Декларация состоит из формы самой Декларации и 12 приложений к ней2. Приложения составляются и представляются в определенных случаях (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Перечень приложений к Декларации
№ п/пПриложение
код*названиекогда составляется и представляется
1ІДІнші доходиПри заполнении строки 03 «Інші доходи» Декларации
2СБСуми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованостіПри заполнении строки 03.11 «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)» приложения IД и строки 06.4.24 «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)» Приложения IВ
3ЦПТаблиця 1. Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами
Таблиця 2. Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами)**
При заполнении строки 03.20 «Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами» и строки 03.21 «Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)» приложения ІД
4ІВІнші витрати звичайної діяльності та інші операційні витратиПри заполнении строки 06.4 «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» Декларации
5АМ Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період
Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України
Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу ІІІ Податкового кодексу України**
При заполнении строки 06.4.27 «Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011» приложения ІВ, а также при начислении амортизации (и/или при осуществлении затрат на ремонт объектов основных средств)
6ВОРозрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статусПри заполнении строки 06.4.37 «Частина витрат із загальної суми 85 – відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус» приложения ІВ. Подается только по результатам налогового (отчетного) года
7ТПРозрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуваннюПри заполнении строк 08 «Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)», 12 «Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів» Декларации
8ПЗТаблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування
Таблиця 2. Підстави для застосування пільги**
При заполнении строки 09 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)» Декларации
9ЗПТаблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку
Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу**
При заполнении строки 13 «Зменшення нарахованої суми податку» Декларации
10ПНТаблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України
Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)**
При заполнении строки 17 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період» Декларации
11АВРозрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендівПри заполнении строки 20 «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи» Декларации
12ВПРозрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) При самостоятельном исправлении ошибок путем уточнения показателей декларации в соответствии со ст.50 НКУ
* Данные коды будут использоваться в данном материале при упоминании о соответствующих приложениях.
** Название у приложения отсутствует, поэтому приводятся названия таблиц, которые такое приложение содержит

Если какое-то приложение осталось не заполненным (при отсутствии соответствующих операций), то оно не представляется. Сведения о том, какие приложения подаются вместе с Декларацией, указывается путем проставления в поле «Наявність додатків» Декларации символа «Х», а в ячейках под кодами приложений СБ, ПН и ВП – количества подаваемых этих приложений.

Приложения к Декларации являются ее неотъемлемой частью (п.46.1 ст.46 НКУ). Если какое-то из требуемых приложений (если заполнена соответствующая строка Декларации или приложения) не подается вместе с Декларацией, в ее приеме будет отказано.

В соответствии с п.46.4 ст.46 НКУ в случае необходимости плательщик налога может подать вместе с Декларацией дополнение к ней с пояснением причин его подачи. Такое дополнение составляется в произвольной форме (в виде текста , таблицы) и считается неотъемлемой частью представленной Декларации. Количество листов дополнения проставляется в строке «Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на» Декларации.

Кроме того, вместе с Декларацией плательщики налога (кроме малых предприятий3) подают в налоговый орган квартальную или годовую финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для подачи налоговой декларации. Малые предприятия подают финансовую отчетность вместе с годовой Декларацией (п.46.2 ст.46 НКУ).

Сроки представления Декларации и уплаты налога

Сроки (периоды) представления Декларации и уплаты налога на прибыль зависят от категории плательщика и суммы полученных доходов, подлежащих налогообложению . Так, в соответствии с п.57.1 ст.57 НКУ плательщики налога:

Если плательщик налога, уплачивающий авансовый взнос, по итогам первого квартала отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, он имеет право подать налоговую декларацию и финансовую отчетность за первый квартал. Такой налогоплательщик во втором-четвертом кварталах отчетного (налогового) года не уплачивает авансовые взносы, а налоговые обязательства определяет на основании налоговой декларации по итогам первого полугодия, трех кварталов и года, которая подается в органы ГНС в общеустановленном порядке.

Плательщик налога, который по итогам прошлого отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, не начислял налог и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам первого квартала получил прибыль, подает налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала и год для начисления и уплаты налога6.

В соответствии с подпунктами 49.18 и 49.19 ст.49 НКУ налоговая декларация подается:

Если последний день срока представления налоговой декларации приходится на выходной или праздничный (нерабочий) день7, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за таким выходным или праздничным днем (п.49.20 ст.49 НКУ).

Так, например, предельный срок представления Декларации за 2012 год приходится на 9 февраля 2013 года (суббота – выходной день), значит, срок представления переносится на следующий за таким выходным днем рабочий день – 11 февраля 2013 года (понедельник).

В случаях, перечисленных в п.102.6 ст.102 НКУ предельные сроки представления налоговой декларации могут быть продлены руководителем (его заместителем) органа ГНС (см. также Порядок № 1044).

При отправке отчетности почтой необходимо осуществить такую отправку по адресу соответствующего органа ГНС не позднее, чем за 10 дней до истечения предельного срока представления налоговой декларации (п.49.5 ст.49 НКУ).

При этом следует помнить, что НКУ не предусмотрен перенос предельного срока уплаты, если такой срок приходится на выходной или праздничный (нерабочий) день. Иными словами, если предельный срок приходится на нерабочий день, то уплата налога осуществляется накануне.

Кроме того, при исчислении предельных сроков уплаты не учитывается перенос предельного срока представления налоговой декларации.

Например, предельный срок представления декларации за 2012 год приходится на 9 февраля 2013 года, но поскольку этот день является выходным (суббота), срок представления декларации переносится на следующий за таким выходным днем рабочий день – 11 февраля 2013 года (понедельник). В целях же определения предельного срока уплаты налога отсчет 10 дней следует начинать не с 12 февраля, а с 10 февраля. В результате получаем предельный срок уплаты налога за 2012 год – 19 февраля 2013 года. Ниже, в Таблице 2, приведены данные о периодах представления Декларации и уплаты налога на прибыль (в том числе авансовых взносов) отдельными налогоплательщиками.

Таблица 2. Периоды представления Декларации и уплаты налога
№ п/пКатегория плательщика/сумма доходаПериоды
представления Декларацииуплаты налога
1Доход за предыдущий год более 10 млн. грн.*Подают Декларацию по итогам годаЕжемесячно уплачивают авансовые взносы.
Уплачивают налог на прибыль по итогам года
2Доход за предыдущий год 10 млн. грн. и меньшеУплачивают налог на прибыль один раз в год
3Вновь созданные плательщики**
4Неприбыльные учреждения (организации)
5Плательщики, уплачивающие авансовые взносы, которые по итогам первого квартала не получили прибыль или получили убытокПодают Декларацию по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и года***Авансовые взносы уплачивают в январе-феврале
Уплачивают налог на прибыль по итогам полугодия, 9 месяцев и года***
6Плательщики, которые по итогам прошлого года не получили прибыль или получили убыток, а по итогам первого квартала отчетного года получили прибыльПодают Декларацию по итогам полугодия, 9 месяцев и годаУплачивают налог на прибыль по итогам полугодия, 9 месяцев и года
* Кроме вновь созданных предприятий, производителей сельскохозяйственной продукции и неприбыльных учреждений (организаций).
** Вновь созданными считаются плательщики налога, которые прошли государственную регистрацию и были взяты на учет в органах ГНС в течение года, в котором предусмотрена уплата авансовых взносов (см. Обобщающую консультацию № 1171).
*** Это право плательщика, а не обязанность, то есть плательщик может продолжать уплачивать авансовые взносы

Порядок представления Декларации

Декларация представляется в орган ГНС за каждый налоговый (отчетный) период, как правило, в двух экземплярах. Один экземпляр (оригинал) представляется и остается в налоговом органе, второй (копия) – с соответствующей отметкой о принятии (с указанием даты принятия) остается у предприятия. Эта отметка является подтверждением того, что отчетность была подана в установленный законодательством срок.

Декларация представляется независимо от того, осуществлял плательщик налога в налоговом (отчетном) периоде хозяйственную деятельность или нет (п.49.2 ст.49 НКУ). В этом случае в соответствующих полях декларации проставляются прочерки.

В соответствии с п.49.3 ст.49 НКУ налоговая декларация представляется по выбору плательщика налогов, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

При этом в случае представления отчетности почтой работники ГНС настаивают на том, чтобы плательщики соблюдали требования, установленные Порядком № 7998.

Налогоплательщики, относящиеся к большим (крупным) и средним предприятиям, обязаны представлять налоговые декларации в орган ГНС в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи ответственных лиц, в порядке определенном законодательством9 (п.49.4 ст.49 НКУ).

Критерии отнесения предприятий (субъектов предпринимательства) к крупным, средним и малым приведены в ст.55 ХКУ:

Таким образом, представлять Декларацию в бумажном виде имеют право только субъекты малого предпринимательства, соответствующие приведенным критериям. Все остальные предприятия обязаны отчитываться в электронном виде. В соответствии с требованиями пп.159.1.3 ст.159 НКУ плательщик налога при урегулировании сомнительной задолженности вместе с Декларацией обязан представить органу ГНС соответствующее уведомление (то есть приложение СБ) и копии документов, подтверждающих наличие такой задолженности (договоры, решения суда и т.п.). В этом случае, если плательщик налога отчитывается в электронной форме, он подает копии указанных документов на бумажных носителях в порядке, предусмотренном для представления Декларации в бумажном виде11.

Порядок составления Декларации

Декларация составляется за каждый налоговый (отчетный) период. Пунктом 152.9 ст.152 НКУ установлены следующие периоды: календарные квартал, полугодие, три квартала и год. Базовым налоговым (отчетным) периодом является календарный квартал.

В общем случае налоговый (отчетный) период начинается с первого календарного дня налогового периода и заканчивается последним календарным днем налогового периода. Например, период календарный квартал начинается 1 января и заканчивается 31 марта. В отдельных случаях действуют особые правила исчисления начала и окончания налоговых периодов (подробнее см. « Ставки налога и порядок исчисления налога »).

Порядок заполнения Декларации и приложений к ней в действующем законодательстве отсутствует. Поэтому в данном случае следует руководствоваться соответствующими требованиями НКУ и самой формой Декларации (в том числе пояснениями, приведенными в сносках к полям (строкам) декларации).

В первую очередь к таким требованиям относятся требования о наличии (заполнении) обязательных реквизитов декларации (п.48.1 ст.48 НКУ). В противном случае такая декларация не будет признана налоговой декларацией (не будет считаться представленной) со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями12.

Обязательные реквизиты – это информация, которую должна содержать форма налоговой декларации и при отсутствии которой документ утрачивает определенный НКУ статус с наступлением предусмотренных законом юридических последствий (п.48.2 ст.48 НКУ). Обязательные реквизиты должны содержаться в Декларации независимо от того осуществлял плательщик налога в налоговом (отчетном) периоде хозяйственную деятельность или нет.

В соответствии с п.48.3 и п.48.4 ст.48 НКУ налоговая декларация должна содержать, в частности, следующие обязательные реквизиты:

Декларация должна быть подписана руководителем предприятия или уполномоченным лицом, а также лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и представление налоговой декларации в орган ГНС (то есть главным бухгалтером или бухгалтером). В случае ведения бухгалтерского учета и представления налоговой декларации непосредственно руководителем предприятия такая декларация подписывается только руководителем (пп.48.5.1 ст.48 НКУ).

В случае отсутствия по объективным причинам руководителя и/или главного бухгалтера предприятия Декларация может быть подписана другими лицами, которые уполномочены на это учредительными или организационно-распорядительными документами (то есть, приказом, распоряжением). В этом случае необходимо вместе с отчетностью представить в орган ГНС упомянутые документы14.

Использование факсимиле при подписании налоговой декларации в любом случае не допускается (см. письмо ГНСУ от 14.03.2012 г. № 9499/К/10-1115/1139).

Общие принципы, которыми следует руководствоваться при составлении Декларации и приложений к ней, заключаются в следующем.

 1. Декларация должна быть составлена на украинском языке (см. письмо ГНСУ от 07.03.2012 г. № 8971/К/18-4013)15.
 2. Декларация может быть заполнена от руки или машинным способом. При этом не является нарушением заполнение Декларации частично от руки, а частично при помощи технических средств (см. письмо ГНСУ от 07.03.2012 г. № 8971/К/18-4013).
 3. Данные, указанные в Декларации должны сохранять читабельность на протяжении установленного срока хранения документации – в общем случае это 1095 дней со дня подачи декларации (ст.44 НКУ).
 4. Декларация составляется нарастающим итогом за соответствующие налоговые (отчетные) периоды: календарные квартал, полугодие, три квартала и год (см. форму декларации).
 5. Данные, отраженные в Декларации, должны соответствовать данным бухгалтерского и налогового учета плательщика налога (ст.44 НКУ).
 6. В незаполненных полях (строках) Декларации ставится прочерк.
 7. Денежные показатели формы проставляются в гривнах без копеек (см. форму декларации) с округлением по общеустановленным правилам.

Рассмотрим отдельные правила заполнения Декларации и некоторых приложений к ней.

Декларация

Форма Декларации, как и формы налоговых деклараций по другим налогам (сборам), состоит из трех частей – заглавной, основной и служебной.

В первой части указываются сведения о плательщике налога (наименование, код по ЕГРПОУ, местонахождение и др.), налоговый (отчетный) период (I квартал, полугодие, три месяца, год и др.) и тип декларации (отчетная, отчетная новая, консолидированная и уточняющая).

Во второй части Декларации, которая представляет собой большую таблицу, проставляются числовые данные, на основании которых осуществляется расчет налогового обязательства по налогу на прибыль.

Заключительная часть Декларации заполняется работниками налоговой службы.

В данном случае обращаем внимание на правильность (полноту) заполнения заглавной части Декларации. Несмотря на то, что в ней не указываются числовые значения, на основании которых определяется налоговое обязательство, неправильное ее заполнение и/или незаполнение определенного поля может послужить основанием для непризнания такой Декларации. В этом случае такая декларация не будет считаться представленной. Ведь, как было сказано выше, многие сведения, которые указываются в рассматриваемой части Декларации, являются обязательными реквизитами налоговой отчетности.

Приложение ІД

В этом приложении отражаются прочие доходы, перечень которых приведен в п.135.5 ст.135 НКУ (подробнее см. «Доходы предприятия и их состав»). Данный перечень не является исчерпывающим. Подтверждением сказанному является пп.135.5.15 ст.135 НКУ и строка 03.28 «Інші доходи» приложения, в которой указываются любые другие доходы, подлежащие налогообложении согласно НКУ.

Приложение СБ

В данном приложении указываются сведения о корректировке доходов и расходов предприятия в связи с урегулированием сомнительной задолженности в соответствии с п.159.1 ст.159 и п. 5 подраздела 4 раздела XX « Переходные положения » НКУ (подробнее см. « Сомнительная и безнадежная задолженность »).

Приложение составляется по каждой операции (договору), по которой произошло урегулирование сомнительной задолженности продавцом и покупателем . Количество экземпляров приложения указывается в соответствующей клеточке поля «Наявність додатків» Декларации.

Соответствующие показатели приложения СБ переносятся в строку 03.11 «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)» приложения ІД и в строку 06.4.24 «Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -)» приложения ІВ.

Приложение ЦП

Приложение ЦП состоит уже из двух таблиц – первая для учета операций с ценными бумагами, вторая – для учета операций с деривативами.

Для операций с ценными бумагами и деривативами установлены специальные правила учета, которые содержатся в пп.153.8 – 153.9 ст.153 НКУ. При этом согласно п.4 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» НКУ, если ценные бумаги были приобретены до 1 апреля 2011 года, то их следует учитывать в соответствии с требованиями п.7.6 ст.7 Закона о прибыли .

Итоговые показатели из первой и второй таблицы приложения ЦП переносятся соответственно в строку 03.20 «Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами» и 03.21 «Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)» приложения ІД.

Приложение ІВ

Подробный перечень прочих расходов обычной деятельности и прочих операционных расходов приведен в приложении ІВ. При этом данный перечень не является исчерпывающим. Расходы, на признание которых прямо не предусмотрен запрет в НКУ, отражаются в строке 06.4.39 «Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат» рассматриваемого приложения.

Итоговый показатель строки 06.4 «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.39)» приложения переносится в одноименную строку 06.4 Декларации.

Приложение АМ

Исходя из шапки данного приложения, можно сделать неправильный вывод о том, что оно составляется исключительно в случае переноса соответствующего показателя в строку 06.4.27 «Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011» приложения ІВ.

На самом деле приложение АМ составляется и за те налоговые (отчетные) периоды, в которых предприятия начисляло амортизацию в налоговом учете на стоимость необоротных активов. Это приложение составляется также и в случае осуществления расходов на ремонт и улучшение основных средств в пределах 10% совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств на начало отчетного года (п.146.12 ст.146 НКУ). Об этом свидетельствуют названия Таблиц 1 и 2 рассматриваемого приложения и названия их граф16.

В данном случае обращаем внимание на следующие моменты.

Во-первых, с 1 апреля 2011 года пп.139.1.12 ст.139 НКУ был установлен запрет на признание расходов по приобретенным у предпринимателей – плательщиков единого налога необоротным (и оборотным) активам. Иными словами, приобретенные предприятием необоротные активы в указанных субъектах не подлежали амортизации в налоговом учете такого предприятия. 1 января 2012 года этот запрет был снят. При этом ГНСУ разъяснила, что в случае приобретения предприятием во II – IV кварталах 2011 года у предпринимателя – плательщика единого налога объектов основных средств (нематериальных активов) такое предприятие имеет право начислять амортизацию по таким объектам, начиная с I квартала 2012 года. При этом для целей амортизации принимается первоначальная стоимость объекта за вычетом сумм накопленной амортизации по состоянию на 1 января 2012 года (см. Обобщающую консультацию № 580).

Во-вторых, разъясняя п.146.12 ст.146 НКУ, центральное налоговое ведомство указало, что предприятие имеет право отнести на ремонтируемый (улучшаемый) объект всю стоимость ремонта даже, если сумма 10%-го ограничения еще не исчерпана (см. письмо ГНСУ от 09.07.2012 г. № 12372/6/15-1216).

Порядок начисления амортизации на стоимость необоротных активов регламентируется статьями 145, 146 НКУ (подробнее см. «Амортизация основных средств» и « Нематериальные активы и их амортизация»).

Суммы амортизации, отраженные в Таблице 1 приложения АМ не переносятся в соответствующие строки Декларации и/или каких-либо приложений17. Объясняется это тем, что в данной таблице отражаются суммы начисленной амортизации, а не суммы амортизации, которые включаются в расходы предприятия. Кроме того, в данном приложении амортизация указывается общей суммой без разбивки по видам расходов (в зависимости от того, где используется конкретный необоротный актив ). Поэтому суммы амортизации, которые необходимо отражать в строках 05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)», 06.1 «Адміністративні витрати», 06.2 «Витрати на збут» и др. (в составе других, признанных в налоговом учете расходов) необходимо рассчитывать отдельно.

Приложение ВО

При составлении данного приложения следует иметь в виду следующее.

Во-первых, приложение ВО составляют плательщики налога, которые приобретают у нерезидента, имеющего офшорный статус, товары (работы, услуги), расходы по которым признаются в размере 85% их стоимости (п.161.2 ст.161 НКУ).

Во-вторых, приложение ВО представляется в орган ГНС исключительно по результатам налогового (отчетного) года. Об этом прямо говорится в сноске 5 Декларации. Вместе с тем, строку 06.4.37 «Частина витрат із загальної суми 85-відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус» приложения ІВ, при наличии соответствующих операций, необходимо заполнять по результатам каждого налогового (отчетного) периода.

Итоговый показатель приложения ВО, составленного за налоговый (отчетный) год переносится в строку 06.4.37 приложения ІВ.

Приложение ТП

Данное приложение составляют плательщики налога, которые осуществляют один или несколько видов деятельности, подлежащих патентованию. Перечень таких видов деятельности приведен в пп.267.1.1 ст.267 НКУ, а именно:

При этом согласно п.152.2 ст.152 НКУ плательщики налога, осуществляющие одновременно патентуемую и непатентуемую деятельность (или несколько видов патентуемой деятельности), обязаны отдельно определять налог на прибыль от каждого вида патентуемой деятельности и отдельно определять налог от другой (непатентуемой) деятельности. С этой целью такие плательщики ведут раздельный учет доходов и расходов , связанных с ведением патентуемой деятельности с учетом отрицательного значения как результата расчета объекта налогообложения.

Ведение такого учета необходимо для того, чтобы соответствующие суммы налога на прибыль в разрезе каждого вида патентуемой деятельности уменьшались на стоимость торговых патентов, полученных на соответствующий вид деятельности .

Результаты раздельного учета отражаются в приложении ТП, которое состоит из четырех блоков (А, Б, В, Г), соответствующих видам патентуемой деятельности.

Итоговые показатели приложения переносятся в соответствующие строки Декларации: значение строки 08 «Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (А4 + Б4 + В4 + Г4) (+, -)» – в одноименную строку 08, а строки 12 «Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість торгових патентів (А + Б + В + Г)» – в одноименную строку 12.

Приложение ПЗ

Приложение ПЗ заполняют определенные плательщики налога, а также плательщики, осуществляющие один или несколько видов деятельности, освобожденных от налогообложения (подробнее см. «Льготы по налогу на прибыль»).

Показатель строки 09 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, в тому числі1:» переносится в одноименную строку 09 Декларации.

Приложение ПН

В Приложении ПН отражается информация о налоге, удержанном и уплаченном в бюджет при выплате нерезиденту или уполномоченном им лицу (кроме постоянного представительства нерезидента на территории Украины) дохода с источником происхождения из Украины в соответствии со ст.160 НКУ.

Данное приложение составляется по каждому нерезиденту отдельно. Количество приложений указывается в соответствующей клеточке поля «Наявність додатків».

Итоговое значение суммы удержанного налога проставляется в строке 20 графы 6 Таблицы 1 приложения и переносится в строку 17 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період» Декларации.

Приложение АВ

Если предприятие принимает решение о начислении и выплате дивидендов, то в соответствии с пп.153.3.2 ст.153 НКУ, оно должно начислить (рассчитать) и уплатить авансовый взнос по налогу на прибыль до или одновременно с выплатой дивидендов.

Обязанность по начислению и уплате авансового взноса возлагается также на государственные некорпоратизированные, казенные или коммунальные предприятия, перечисляющие суммы дивидендов в установленном размере, соответственно в государственный или местный бюджет.

Приложение АВ предназначено для расчета суммы авансового взноса по налогу на прибыль указанными плательщиками.

Сумма авансового взноса отражается в строке 5.1 «сума авансового внеску при виплаті дивідендів у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься в рядок 20 Податкової декларації)» приложения и переносится в одноименную строку 20 Декларации.

Пример составления Декларации за 2012 год

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» по результатам деятельности за 2012 год имеет следующие показатели (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Показатели деятельности ООО «Спецмонтаж» за 2012 год
№ п/пНаименование показателяСумма, грн.
Доходы:
1от реализации готовой продукции17034700,25
2от аренды помещения14251,47
3в виде неустойки за нарушение условий договора1000,00
4в виде безоплатно полученных услуг7000,00
Расходы:
5себестоимость изготовленной продукции9537700,37
6административные21075,98
7на сбыт14135,11
8на получение лицензий1700,00
9на налоги, сборы и другие обязательные платежи27354,98
10от аренды оборудования7353,44
11корректировка расходов на сумму дебиторской задолженности, признанной судом- 9277,33
Начисленная амортизация
12на стоимость основных средств14259,77
13на стоимость нематериальных активов3244,55
Прочие показатели
14Налог на прибыль, начисленный по результатам трех кварталов 2012 года534400

Декларация за 2012 год будет иметь следующий вид18.

Документы

 1. Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г. № 322-VIII (КЗоТ);
 2. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV (ХКУ);
 3. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (НКУ);
 4. Закон Украины от 22.05.2003 г. № 852-IV «Об электронной цифровой подписи» (Закон № 852);
 5. Порядок оформления почтовых отправлений с вложением материалов отчетности, расчетных документов и деклараций, утвержденный постановлением КМУ от 28.07.97 г. № 799 (Порядок № 799);
 6. Перечень платных бытовых услуг, на осуществление деятельности по предоставлению которых приобретается торговый патент, утвержденный постановлением КМУ от 29.12.2010 г. № 1258 (Перечень № 1258);
 7. Постановление КМУ от 15.02.2012 г. № 98 «Вопросы перехода плательщиков налога на прибыль предприятий, налогооблагаемую по нулевой ставке согласно пункта 154.6 статьи 154 Налогового кодекса Украины, к представлению упрощенной налоговой декларации» (Постановление № 98);
 8. Приказ Минфина Украины от 28.09.2011 г. № 1213 «Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия» (Приказ № 1213);
 9. Порядок применения норм пунктов 102.6 – 102.7 статьи 102 Налогового кодекса Украины, утвержденный приказом ГНСУ от 24.12.2010 г. № 1044 (Порядок № 1044);
 10. Инструкция по статистике количества работников, утвержденная приказом Госкомстата Украины от 28.09.2005 г. № 286 (Инструкция № 286);
 11. Обобщающая налоговая консультация по вопросам формирования расходов, понесенных до 01.01.2012 по операциям с предпринимателями – плательщиками единого налога, утвержденная приказом ГНСУ от 05.07.2012 г. № 580 (Обобщающая консультация № 580);
 12. Обобщающая налоговая консультация относительно особенностей представления декларации по налогу на прибыль и уплаты налога в 2013 году, утвержденная приказом ГНСУ от 21.12.2012 г. № 1171 (Обобщающая консультация № 1171);
 13. Методические рекомендации относительно приема и компьютерной обработки налоговой отчетности в органах ГНС Украины, утвержденные приказом ГНСУ от 14.06.2012 г. № 516 (Методрекомендации № 516);
 14. Письмо ГНСУ от 07.03.2012 г. № 8971/К/18-4013;
 15. Письмо ГНСУ от 14.03.2012 г. № 9499/К/10-1115/1139;
 16. Письмо ГНСУ от 17.10.2012 г. № 6274/0/71-12/15-1417;
 17. Письмо ГНСУ от 31.12.2012 г. № 12918/0/71-12/15-1317;
 18. Закон Украины от 28.12.94 г. № 334/94-ВР « О налогообложении прибыли предприятий » (в редакции Закона от 22.05.97 г. № 283/97-ВР) (Закон о прибыли).

Подписка на новости RSS

Мы на Facebook